เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อจำกัดความรับผิด 

คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ต้องมีความรับผิดหากเราไม่สามารถทำให้คำสั่งการชำระเงินของคุณเสร็จสิ้นได้ด้วยเหตุนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้:

ก.    หาก บัญชี LZDPRO ของคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือหากการชำระเงินหรือการซื้อสินค้า/บริการนั้นเกินจำนวนจำกัดการโอนที่ตั้งค่าไว้สำหรับ บัญชี LZDPRO ของคุณ โดยไม่ใช่ความผิดของเรา;

ข.    ศูนย์กลางการประมวลผลการชำระเงินของเราไม่ทำงานตามปกติและคุณรู้หรือได้รับแจ้งจากเราเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกตินั้นก่อนคุณดำเนินการโอนดังกล่าว;

ค.    คุณไม่ได้ให้ข้อมูล บัญชี LZDPRO ที่ถูกต้องแก่เรา หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง; และ/หรือ

ง.    พฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุแทรกแซงจากภายนอก) ไม่ว่าจะสามารถคาดเห็นได้หรือคาดเห็นแล้วก็ตาม อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการดำเนินการโอนและเราได้เตรียมการป้องกันไว้ตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ดังกล่าว

 1. การบริการของเราใช้ได้กับผู้ใช้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ใช้อาจเติม บัญชี LZDPRO ของผู้ใช้โดยเงินสดหรือการโอนทางธนาคาร แต่คุณจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารที่สมบูรณ์เพื่อถอนเงินทุนจาก บัญชี LZDPRO ของคุณ
 2.  ในกรณีที่ธุรกรรมถูกระงับ เราอาจพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้หรือไม่
 3.  เราอาจจำกัดบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งหมดที่จัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ประเภทของธุรกรรมและประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานอย่างอื่นของบริการที่จัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันว่าประเภทและขอบเขตของธุรกรรม ประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานอย่างเดียวกันจะถูกจัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ทุกคนเหมือนกัน
 4.  เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สถานการณ์ที่อาจทำให้ธุรกรรมถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัญหาที่ถูกตรวจพบโดยฝ่ายควบคุมเครดิตและการฉ้อโกงที่เรามีเหตุอันเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับ หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเรามีความรับผิด และเราอาจต้องการการตรวจสอบหรือข้อมูลของธุรกรรมเพิ่มเติม
 5.  เราอาจวางข้อกำหนด ข้อจำกัด ข้อห้ามเพิ่มเติม หรือมาตรการอื่นที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือมีเหตุผลในแต่ละธุรกรรมด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 6.  คุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ทำผ่านแพลตฟอร์มด้วย บัญชี LZDPRO ของคุณทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการอนุญาต การรับทราบ หรือความยินยอมจากคุณ และไม่อาจเรียกร้องต่อเราเกี่ยวกับการใช้หรือการใช้ที่ตั้งใจจะทำเช่นว่านั้น

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ เราได้จัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรายละเอียด โดยคุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเรารวบรวมจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ บัญชี LZDPRO และ/หรือข้อมูลการใช้งานบริการของคุณอย่างไร

โดยการการตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เพื่อเปิดบัญชี บัญชี LZDPRO และใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้สร้างขึ้นผ่านบนแพลตฟอร์มของเรา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 1. คุณรับรู้และตกลงว่า บริษัทและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ อาจรวบรวม จัดเก็บ เปิดเผย เข้าถึง ตรวจสอบ ใช้ และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้รับจากคุณหรือได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 2. บริษัทและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ ตกลงที่จะปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือโดยความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้า
 3. เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม คุณตกลงให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณที่คุณได้ให้ไว้ ณ ตอนลงทะเบียนเปิดบัญชี บัญชี LZDPRO หรือที่เราได้รับจากคุณหรือที่ได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ให้แก่บุคคลที่สามอื่นใดตามความประสงค์ของคุณตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer – KYC) สำหรับการเข้าใช้บริการของบุคคลที่สามนั้นๆ
 4.  หากคุณในฐานะผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน

 

สิทธิการใช้งานแบบจำกัด

 1.  เราอนุญาตการใช้งานแบบจำกัดในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้สำหรับการใช้โดยส่วนตัวเท่านั้น สิทธิการใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้คุณทำการใช้บริการดังกล่าวในเชิงพาณิชย์หรือการใช้เชิงดัดแปลงได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือเนื้อหาของเรา) เว้นแต่เราให้ความยินยอม เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่แสดงในแพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินของเรา และในบางกรณี เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม ไม่มีการมอบสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบเนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ดังกล่าว และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มจะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ แพลตฟอร์ม และเนื้อหาของเรา คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ แพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาของเรา คุณยังจะต้องไม่คัดลอกหรือแสดงผล ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์ในการรวบรวมเนื้อหา (เช่น โรบอต สไปเดอร์) หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)
 2. คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มจากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยเราหรือเชื่อมโยงกับเรา คุณรับทราบว่าเราอาจยกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

 1. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อการสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (จ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ หรือต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
 2. เราอาจจัดทำแนวทางปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการในประการใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการธุรกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งคุณล่วงหน้า โดยเฉพาะหาก (ก) ธุรกรรมไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือเงื่อนไข กฎข้อบังคับ และนโยบายอื่นที่ใช้บังคับ หรือ (ข) หากเรามีเหตุที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมอาจละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับ หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเรามีความรับผิด
 3. สิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการยกเลิก บัญชี LZDPRO ของคุณ และหยุดใช้งานบริการ
 4. โดยไม่คำนึงถึงความในส่วน 10.1 และ 10.2 ถ้าเราถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ความรับผิดต่อคุณ และ/หรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่ 2,000 THB (สองพันบาทถ้วน)
 5. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

การกระทำต้องห้าม

 1. สิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มนี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิการใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่เรา เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล
 2. คุณตกลงที่จะไม่:

(ก)    ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎระเบียบและกฎข้อบังคับภายในของเราซึ่งรวมถึงกฎข้อบังคับสำหรับงานส่งเสริมการขาย และ/หรือละเมิดกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้

(ข)    กระทำในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือที่เป็นที่โต้แย้งได้ต่อพนักงาน ตัวแทน หรือผู้ใช้อื่นของเรา

(ค)    ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

(ง)    ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

(จ)    ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าการพนันออนไลน์ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณที่อาศัยอยู่หรือไม่

(ฉ)    ใช้ บัญชี LZDPRO ของคุณในลักษณะที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดอื่นใดแก่เรา ผู้ใช้อื่น บุคคลภายนอก หรืออาจถือเป็นการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด

(ช)    ใช้บริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

(ซ)    ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ

(ฌ)    ลบประกาศออกจากแพลตฟอร์ม

(ญ)    เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา

(ฎ)    ใช้บริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

(ฏ)    ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล

(ฐ)    ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือให้การยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

(ฑ)    พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่เรานำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดยเรา

(ฒ)    เก็บรักษาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ บัญชี LZDPRO คนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ณ)    อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้

(ด)    อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

(ต)    อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้

(ถ)    อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

(ท)    ทำให้กระบวนการติดต่อสื่อสารปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง

(ธ)    แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม

(น)    ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

(บ)    ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ป)    ใช้บริการเพื่อจัดหาให้ซึ่งการสนับสนุนด้านสิ่งของหรือทรัพยากร (หรือปกปิดหรือปิดบังลักษณะ ที่อยู่ ที่มา หรือความเป็นเจ้าของของการสนับสนุนด้านสิ่งของหรือทรัพยากร) แก่องค์กรที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติตามมาตรา 219 แห่งกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

(ผ)    ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น และ/หรือ

(ฝ)    ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน

 1. หากเราเชื่อโดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราว่าคุณอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เราอาจดำเนินการหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(i)    เราอาจระงับ หรือจำกัดการเข้าถึง หรือหักเงินที่ได้รับจากการกระทำกิจกรรมต้องห้าม (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ข้างต้น) จาก บัญชี LZDPRO ของคุณ 

(ii)    เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ

(iii)    เราอาจระงับการใช้งาน บัญชี LZDPRO ของคุณหากมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในความรับผิดหรือหากคุณละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และ/หรือ

(iv)    เราอาจดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณ

 1. คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ (ไม่ใช่เรา) ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้แพลตฟอร์ม คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม
 2. คุณรับทราบว่าเราอาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่เราและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเราจะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า เราและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ, ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น, ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่เราสร้างขึ้น หรือส่งมายังเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
 3. คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าเราอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูล บัญชี LZDPRO ของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ เรา หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัท ผู้ใช้ของเราและ/หรือประชาชนทั่วไป

Nam finibus laoreet suscipit. Vestibulum cursus vestibulum metus, a rhoncus ipsum pellentesque ac. Phasellus ullamcorper, mi ac suscipit posuere, erat dolor sodales risus, eget feugiat ligula nisl vitae orci. Cras sed iaculis libero. Donec in lorem ut mi placerat egestas. Suspendisse potenti. Integer eleifend ligula et mattis varius. Vestibulum nec ligula purus.Nam finibus laoreet suscipit. Vestibulum cursus vestibulum metus, a rhoncus ipsum pellentesque ac. Phasellus ullamcorper, mi ac suscipit posuere, erat dolor sodales risus, eget feugiat ligula nisl vitae orci. Cras sed iaculis libero. Donec in lorem ut mi placerat egestas. Suspendisse potenti. Integer eleifend ligula et mattis varius. Vestibulum nec ligula purus.

Restriction On Use

In enim massa, scelerisque vel lorem eu, porttitor faucibus ex. Etiam ac diam ut lacus feugiat suscipit. Ut eu eros id est suscipit placerat. Proin enim purus, blandit quis porttitor sit amet, scelerisque sed justo. Aliquam justo ligula, maximus non dapibus egestas, vulputate at lacus. Proin vehicula posuere dolor blandit ullamcorper. Vestibulum fringilla sem eu aliquam sagittis.

Suspendisse porta at erat vel pretium. Pellentesque vel mi at tortor mollis tempor bibendum eu lectus. Quisque tincidunt varius arcu at luctus. Vestibulum quis nisi ac nunc tincidunt condimentum eu in nulla. Sed faucibus vestibulum velit, vel semper ipsum vestibulum at. Sed consectetur sagittis euismod. Integer ut justo at nulla porttitor porta nec eu turpis. Vivamus condimentum condimentum vehicula. Vestibulum odio tortor, vehicula efficitur efficitur quis, pellentesque sed nibh. Duis congue in augue eget ultrices. Fusce faucibus elementum convallis. Praesent condimentum a leo quis malesuada. Curabitur sed mi erat. Cras eros mauris, ultricies id laoreet et, egestas non odio.

GL Goverments Restricted Rights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam massa justo, sed cursus lorem varius eu. Aenean rutrum ante sed eros pellentesque, quis ultrices augue suscipit. Nullam sed massa et nibh luctus blandit. Etiam consectetur velit enim, et imperdiet massa aliquam vitae. Morbi euismod metus nec elit semper, quis rhoncus velit tempus. Praesent neque diam, vestibulum sed tortor eget, placerat finibus ipsum. Sed tincidunt consequat ex ut iaculis.

Submissions

Sed vestibulum hendrerit ex, vehicula ornare lorem euismod in. Aliquam molestie ipsum vitae nunc tempor, non lobortis nibh sodales. Vestibulum eleifend venenatis nunc vitae malesuada. Donec eget maximus urna. Suspendisse sem nulla, scelerisque vitae erat eu, ornare euismod nunc. Maecenas pellentesque dapibus ligula non faucibus. Phasellus vulputate libero quis risus dictum, eget scelerisque velit aliquet. Quisque eu erat ornare lacus varius consectetur vitae a libero. Nullam tristique justo id aliquam semper. Pellentesque nisl nibh, porta at turpis a, cursus eleifend velit. Nullam ut porttitor quam. Cras eget sodales ipsum. Vestibulum libero elit, placerat et nunc eget, lobortis volutpat orci. Proin nisl nisl, volutpat et tellus nec, rutrum venenatis odio. Fusce vitae mi vitae massa pulvinar venenatis. Nulla facilisi.

Linking And Logo Policy

In enim massa, scelerisque vel lorem eu, porttitor faucibus ex. Etiam ac diam ut lacus feugiat suscipit. Ut eu eros id est suscipit placerat. Proin enim purus, blandit quis porttitor sit amet, scelerisque sed justo. Aliquam justo ligula, maximus non dapibus egestas, vulputate at lacus. Proin vehicula posuere dolor blandit ullamcorper. Vestibulum fringilla sem eu aliquam sagittis.

กลับไปด้านบน